MITKA s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Mitka s.r.o., rešpektuje súkromie každého návštevníka našej webovej stránky. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou Mitka s.r.o. a spôsobov ich využitia. Spoločnosť Mitka s.r.o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na internetovej stránke spoločnosti Mitka s.r.o.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Mitka s.r.o. zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ Mitka s.r.o. svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:
Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webových stránkach Mitka s.r.o., na našom serveri sa zaznamenajú podstránky, ktoré ste pred vyplnením formulára navštívili a v niektorých prípadoch stránka, ktorú ste navštívili priamo pred príchodom na webovú stránku Mitka s.r.o.. Takéto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na týchto internetových stránkach.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Mitka s.r.o. bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Mitka s.r.o., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Mitka s.r.o., sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

4. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely zlepšovania webu. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači.
Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.
Cookies môžete deaktivovať vo vašom prehliadači alebo použiť niektoré z rozšírení určené blokovanie špecifických cookies.
Získavanie údajov:
Google Analytics – Štatistiky a vylepšenie webu – Žiadne osobné údaje
Google AdWords – Poskytovanie cielenej reklamy – Žiadne osobné údaje – http://adssettings.google.com/
Facebook – Poskytovanie cielenej reklamy – Žiadne osobné údaje – https://www.facebook.com/about/basics
Kontaktný formulár – Kontakt a zaslanie ponuky – Meno, priezvisko, telefón, emailová adresa

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Mitka s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu mitkasro@gmail.com.

6. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:
(1) Názov zodpovednej organizácie: Mitka s.r.o.,
(3) Adresa zodpovednej organizácie: Železničná 56, 903 01 Senec
(4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov:
Údaje budú použité len za účelom kontaktovania a spracovania v analytických systemoch.
(5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:
Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).
(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).
(7) Termín pravidelného výmazu dát:
Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonných lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4)

Kontaktujte nás

+421 902 675 179
+421 940 225 113
info@autodopravamitka.sk
IČO: 48150398
Sídlo: Svätý Martin 1926, Senec